Diserat ku Aam Amarullah

Dina Lapak
Fiksimini Basa Sunda

Facebook photo

MILANGKALA FBS KA-3; GARUT KASINUGRAHAAN

Dina gempungan ka hiji, ngiker-ngiker badé didamel kumaha ieu acara. Ti kawit konsép dugi kana durasi. Rancangan awal mah badé samodél “siduru isuk waé.” Mung kumargi aya momen milangkala, asana pantes tur kéwes upami acara digarap rada daria. Nya dipapantes acara téh samodel cuang lawung. Anu durasina dua dinten tur euyeub ku rupining pagelaran. Saparantos rarancang ngajanggélék, kang Darpan nguningakeun ka kang Nunu sareng Aka Hadi Aks salaku réngréngan admin. Rada mangmang saleresna mah, hariwang teu widian ku admin, wiréh aya hiliwir, dina waktos nu moal lami deui badé aya acara Nyiar Lumar. Tétéla kahariwang téh teu kabuktosan, langsung aya waleran réhna admin “sangat menyambut baik” usulan urang Garut.

Ti dinya mah der wé, tatahar téh dipaheutkeun, Langsung koordinasi sareng Yayasan Mataholang nu diwakilan ku Téh Tiktik Rusyani. Lajeng anjeuna ngadamel chatgrup panitia. Kitu deui urang Garut, ngadamel chatgrup husus Fbs Garut, nu maksadna ngajak ka sadayana fikminer urang Garut supados tiasa aub dina ieu acara, boh dina tataharna, kantenan dina prungna engké.

AbahZenal ti anggalna tos nyanggeman, nyayagikeun tempat sareng tuang, kanggo saratus jalmi waé mah saurna. Nu matak reugreug, sabada sering padungdengan dina chatgrup, aya sawatara kanca fikminer Garut nu palay ngarojong luyu sareng kamampuhna masing-masing. Sung-song, nu badé nyumbang gula, kalapa kanggo pibajigureun, béas, sayuran, rujakeun sareng saniskanten leueuteun kanggo ngaréncangan dina acara ngawangkong. Sajabi ti éta aya ogé nu masihan pangdeudeul mangrupi artos.
Sanaos dina emprona mah aya waé halangan, numawi sababaraha rupi nu badé disumbangkeun téh henteu kabiruyungan. Katambih, AbahZenal ngomat-ngomatan ka sadayana kanca ulah ngarépotkeun kantenan dugi ka ngadoréksakeun mah.
Perkawis acara, sadayana sapuk kanggo masrahkeun ka panitia pusat. Nya, sabada diulah-olah, ditimbang-timbang, antukna dicindekkeun yén acara téh badé dilaksanakaeun sadinten sawengi. Waktosna ping 27 Séptémber 2014 dinten Saptu. Aka Hadi ngawawadian, supados acara téh aya nu ngandung unsur atikan.
Nya ditangtoskeun acara diskusi anu jejerna Ngawanohkeun Fiksimini ka Guru sareng Murid Sakola. Kang Darpan salaku ketua MGMP guru Basa Sunda sa-kabupatén Garut, nyanggeman kanggo ngahadirkeun pamilon diskusi, ti kalangan guru sareng murid sakola. Sajabi ti éta, acara nu pasti aya dina unggal kopdar tangtosna parade maca fikmin ku kanca fikminer.

Waktos mingkin nyérélék. Pung, béwara diapungkeun di lapak. Kalayan diuningakeun, yén tempat kanggo kulemna dina ténda. Henteu disayogikeun tempat penginapan nu genah tumaninah.Tur pamilon diwatesanan dugi ka saratus urang. Kuota téh laris manis. Jul jol nu daftar, palay ngiring aub. Teu anéh saleresna mah. Da puguh hajat urang saréréa ngariakeun puputon urang sadayana, Fiksimini nu nuju milangkala.

Garut kasinugrahaan, bakal katatamuan ku kanca fikminer ti unggal daérah. Bakal kasumpingan sastrawan moyan, kakang perbu Godi Suwarna. Bet ngarakacak binarung salempang. Hariwang teu tiasa ngahormat, sieun malah janten karapokkeun.

Kahariwang téh kaupahan ku pangjurung ti admin sareng Yayasan Mataholang. Aranjeuna teu petot-petot marasihan perhatosan sareng arahan kedah kumaha-kumahana.Pangjurung nu tangtosna sanés mangrupi moril wungkul, tapi sareng materilna ogé.

Aya hiji deui kahariwang téh, saha nu bakal midamel séting panggung sareng sabudeureunana? Émut upami acara-acara cula di Pagerageung, ti sateuacanna téh sok ramé poto-poto nu ngagambarkeun pakepukna panitia ngadékor séting panggung.

Kang Darpan nyanggeman badé ngajak Postheatron Garut kanggo ngagarap panggung. Longsong haté. Tambih reugreug pas Aka Hadi nguningakeun badé sumping ti dinten Juma’ah. Kanggo ngawawaas panggung.
Kanggo acara mah tos reugreug. Sajabi ti acara utama nyaéta loncing buku kang Nazarudin Azhar, kang Uyuh, kang Inda, sareng kang Mulyana, SA, anu katingalna digarap kalawan daria, margi aya tarian prosési sagala, jul-jol nu daftar palay midangkeun kamonésan. Kantenan nu daftar bade maca fikmin mah.
Panungtung, aya deui usulan, perkawis mintonkeun kasenian has Garut. Kang Inda haget ngasongkeun Badéng. Saurna wios teu dibayar ogé, asal diongkosan sareng dituangkeun. Tapi bet asa teu téga, maenya teuing ukur diongkosan sareng tuang mah.

Atuh ngurihit deui ka panitia pusat, dugika Bendahara nan jelita, ceuceu Meila ngaraos baluweng. Pintonan has Garut téh ampir wé dibolaykeun.Teu disangki-sangki, torojol SMS ti kang Darpan, “Bangréng siap, bade ditanggel sagalarupina ku Disbudpar Garut. Badéng mah teu cios.” Longsong deui, sumanget deui.

Dina waktos nu mingkin samporét, kang Darpan bet janten rada tolohéor (saur anjeuna ieu mah). Kana inbok arang ngawaler, diSMS nya kitu kénéh. Janten keueung. Horéng anjeuna ogé badé gaduh hajat di padamelanana, sami nuju meujeuhna pakepuk rapat-rapat.

Teu ku hanteu deuih, Aini kenging musibah. Dinten Rebo, rama mertuana kaserang stroke. Aini kedah tugur di rumah sakit. Malah dugi ka tilarna, pas pisan dina prungna acara. Tambih melang ka ditu ka dieu. Émut ka AbahZenal, sigana cuh-cih nyalira, da simkuring ogé teu tiasa standby margi pabetot-betot sareng jadwal kuli.

Dinten Juma’ah. Mios ka kota badé pesen snack kanggo konsumsi guru-guru sareng murid-murid dina acara diskusi ngawanohkeun fiksimini téa. Nu waragadna tos ditransferkeun ku Téh Tiktik. Teras pesen rujak has kota Garut (sigana di kota nu sanés mah teu aya nya, ari sanes di nu tujuh bulanan mah). Tos dicpita-cipta ti anggalna, para fikminer nu jul-jol Saptu siang téh dibagéakeun ku segerna rujak kanistrén.
Nuju kukurilingan, kang Darpan ngawartosan wiréh Aka Hadi tos sumping di Garut. Meni atoh. Teras aranjeuna nyampeurkeun ka kota da badé milarian gentong kanggo prosési loncing buku. Ti dinya mah bring wé ka rumahcinta. Maghrib, simkuring sareng kang Darpan mah wangsul heula ngantunkeun Aka Hadi nu teras pakepuk mapantes séting panggung.
Saptu siang, jangjian sareng Kang Darpan mios ka rumahcinta téh bari nyandak anu tos dipesen ti kamarina. Kaporotan saleresna mah, kasampak téh tos seueur nu sarumping. Nuju jaligrah malacangkrama bari popotoan. AbahZenal teras ngondisikeun supados diskusi dikawitan waé kumargi pamilon nu seueurna murangkalih SMA tos haladir. Kang Nunu sareng pa Haji Usep Romli nu badé janten panyaturna ogé parantos siap.

Dugi kana acara utama. bada maghrib sadayana taratan-tatan. Para pamilon nu hadir kedah ngaranggo anggoan sunda. Nu baradé tampil, ngahangkeutkeun latihan sareng poperti. Pék téh aya masalah deui. Teu aya MC! Kang Rudi sareng kang Firman nu biasa tukang ngahirupkeun acara, arangkat tangan. Margi badé tampil dina pintonan mahakawih. Anu saur Aka Hadi téa mah, ulah waka sina bijil, bilih laas aurana.

Untung aya kang Inda, anjeuna mah kapungkurna téh tukang radio.janten tos manukna kana nyepeng acara. Énggal disauran ku kang Darpan. Kanggo nyarengan bilih keueungeun, nya simkuring dipasangkeun sebagéy goongnyah. Éstuning dadakan pisan. Untung tos mekel kabaya nu buricak burinong.

Para pupuhu, admin sareng yayasan ngarariung, maheutkeun rarancang acara bilih aya nu kalangkung. Horéng aya acara istimewa nu teu diiberkeun ti anggalna, nyaéta ngistrénan admin énggal, kang Darpan sareng Téh Tiktik, oge ngistrénan Pupuhu yayasan Mataholang, kang Budi.

Deuh, beuki tingsariak rarasaan simkuring. Milangkala ka-3 Fbs, tétéla istiméwa pisan kanggo Garut mah. Aya momen sajarah. Aya momen panglawungan para sastrawan moyan. Kang perbu Godi Suwarna, Aka Hadi, pa Haji Usep, sareng para fikminer ti unggal daérah. Calik, ngawangkong, hareureuy sasarengan dina suasana nu dalit pisan.

Pamungkas. Simkuring atas nami sadayana salaku pribumi, ngahaturkeun nuhun kana kapercantenan ti réngréngan admin. Yayasan Mataholang nu teu petot-petot masihan pangrojong boh moril boh materil. Neda dihapunten bilih kirang ngahormat ka para kasepuhan. Ka kanca fikminer, bilih kirang nyugemakeun, kirang ngahiap-hiap. Paralun sanés degig, rumaos kalah ijigimbrang teu puguh.

Sakitu rupina ieu seratan, sakadar kanggo babagi pangalaman.

Iklan

tulis

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s